Paarden: (0561) 688 555        Rundvee & Gezelschapsdieren: (0561) 612 282

Algemene voorwaarden Sportpaardenkliniek Wolvega

Algemene voorwaarden voor behandeling van Paarden door Dierenkliniek Wolvega

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Algemene Voorwaarden: alle bepalingen uit de hieronder omschreven Algemene Voorwaarden;

b. Dierenarts: Degene die geregistreerd staat in het register van het CIBG van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport , noodzakelijk voor het uitoefenen van de diergeneeskunde in Nederland, op basis van art 4.3 Wet Dieren en die in opdracht van de Opdrachtgever diergeneeskundige behandelingen verricht en/of in het kader daarvan medicamenten levert en/of verkoopt en/of toedient en/of overige diergeneeskundige adviezen geeft en -diensten verricht;

c. Dierenkliniek Wolvega: De Dierenarts(en) als hierboven gedefinieerd alsmede de Dierenkliniek Wolvega (gevestigd te 8471 EM Wolvega, aan de te Grindweg 130, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 50978160) welke dierenkliniek de Dierenarts(en) met gebruikmaking van alle (hulp) personen, waaronder begrepen maar niet uitsluitend dierenartsen, assistentes, laboranten e.d., al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst, voer(t)(en), in welke juridische rechtsvorm en/of samenwerking dan ook;

d. Opdrachtgever: de eigenaar van de te behandelen Patiënt en/of de houder van de Patiënt in wiens opdracht Dierenkliniek Wolvega de diergeneeskundige behandelingen verricht en/of, in het kader daarvan medicamenten levert en/of verkoopt en/of toedient en/of overige diergeneeskundige adviezen geeft en diergeneeskundige diensten verricht;

e. Consument: de Opdrachtgever die een natuurlijk persoon is en die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

f. Zakelijke relatie: de Opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

g. Partijen: Opdrachtgever en Dierenkliniek Wolvega tezamen;

h. Patiënt(en): het door de Opdrachtgever ter behandeling aangeboden paard, paarden of groepen van paarden en/of het paard, de paarden of groepen van paarden waarover en/of ten behoeve waarvan medicamenten wordt geleverd en/of toegediend en/of overige diergeneeskundige adviezen worden gegeven en diergeneeskundige diensten worden verricht;

i. Overeenkomst: de overeenkomst (van opdracht) tussen Dierenkliniek Wolvega en de Opdrachtgever tot het verrichten van diergeneeskundige behandelingen, het leveren en/of toedienen van medicamenten en/of het geven van adviezen en/of het verrichten van (diergeneeskundige) keuringen;

j. Keuring: de Overeenkomst die strekt tot het verrichten van een klinische en/of röntgenologische keuring van een paard op basis van het ten tijde van de keuring geldende keuringsprotocol van de GGP, resulterend in onderzoeksrapport.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de opdrachtgever met Dierenkliniek Wolvega reeds gesloten en nog te sluiten Overeenkomsten voor zover deze betrekking hebben op paarden. Bij aanvaarding door Dierenkliniek Wolvega van elke aan hem gegeven opdracht ontstaat een verbintenis tussen de Opdrachtgever en Dierenkliniek Wolvega (de Overeenkomst), waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

2. Uitgezonderd van deze algemene voorwaarden zijn alle Overeenkomsten, waaronder alle te sluiten overeenkomsten, tussen de opdrachtgever en de Dierenkliniek Wolvega die geen betrekking hebben op paarden. In die gevallen zijn de Algemene Voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde van toepassing.

3. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de Opdrachtgever binden Dierenkliniek Wolvega niet. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden gelden alleen tussen Partijen indien Dierenkliniek Wolvega schriftelijk met deze aanvullende en/of afwijkende voorwaarden heeft ingestemd.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

1. Alle aanbiedingen tot het sluiten van een Overeenkomst zijn vrijblijvend, tenzij tussen Partijen anders is overeengekomen.

2. De tussen Dierenkliniek Wolvega en de Opdrachtgever te sluiten Overeenkomst is eerst rechtsgeldig vanaf het moment dat de Overeenkomst door Dierenkliniek Wolvega schriftelijk is bevestigd, dan wel wanneer Dierenkliniek Wolvega met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen en/of de te leveren medicamenten heeft geleverd en/of heeft toegediend.

3. Dierenkliniek Wolvega heeft te allen tijde het recht om, indien een aanbod tot het sluiten van een Overeenkomst uiteindelijk niet tot een definitieve overeenkomst leidt, alle kosten in rekening te brengen die Dierenkliniek Wolvega heeft moeten maken om de aanbieding aan de Opdrachtgever te verstrekken.

4. Dierenkliniek Wolvega heeft het recht om het sluiten van een Behandelingsovereenkomst, ten aanzien van een aan haar ter behandeling aangeboden Patiënt, te weigeren en/of om slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen, indien Dierenkliniek Wolvega van mening is dat behandeling van Patiënt geen ofwel onvoldoende kans op succes heeft tenzij Dierenkliniek Wolvega op grond van wettelijke en/of gedrags-/ tuchtrechtelijke regelgeving verplicht is de aangeboden Patiënt wel te behandelen.

Artikel 4 Inhoud Overeenkomst

1. De tussen Dierenkliniek Wolvega en de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst leidt tot een inspanningsverbintenis van Dierenkliniek Wolvega tot het leveren van een diergeneeskundige behandeling en/of advies en/of in het kader daarvan te leveren en/of toe te dienen medicamenten.

2. De Dierenarts zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3. Dierenkliniek Wolvega en Dierenarts heeft het recht de Overeenkomst of een gedeelte daarvan te laten uitvoeren door derden, waaronder een of meer andere Dierenartsen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk met de Opdrachtgever anders is overeengekomen. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.

4. De Overeenkomst kan ook bestaan uit het verkopen, leveren en/of het toedienen van diergeneesmiddelen door Opdrachtgever en/of in opdracht van derden, waaronder toediening in opdracht van overheidsinstanties.

5. Het enkele feit dat de Dierenarts betrokken is bij de verkoop, levering en/of toediening van diergeneesmiddelen en/of daarbij bijstand verleent, ontslaat de Opdrachtgever en/of derden niet van de op Opdrachtgever en/of de betreffende derde ter zake de Patiënt uit hoofde van de Wet op de Diergeneesmiddelen rustende administratieve verplichtingen.

6. De opdrachtgever stemt er mee in dat de Dierenarts desgewenst digitaal met hem en met derden kan corresponderen.

Artikel 5 Tussentijdse beëindiging Overeenkomst

1. De tussen Dierenkliniek Wolvega en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst wordt tussentijds beëindigd door:

a. het uitdrukkelijk verzoek van de Opdrachtgever, waarbij de Opdrachtgever door Dierenkliniek Wolvega zo nodig zal worden gewezen op de mogelijke gevolgen van deze voortijdige beëindiging voor de Patiënt en, indien beëindiging geschiedt tegen het advies van de Dierenarts en/of Dierenkliniek Wolvega in, erop zal worden gewezen dat dit zal geschieden op risico van de Opdrachtgever en zo nodig de Opdrachtgever hierover een schriftelijke verklaring laten afleggen;

b. het overlijden van de te behandelen Patiënt;

c. een eenzijdige beslissing van Dierenkliniek Wolvega, indien Dierenkliniek Wolvega van mening is dat van haar redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat de diergeneeskundige behandeling zal worden voortgezet omdat er geen redelijke kans (meer) is op een beoogd en/of gewenst resultaat;

d. een eenzijdige beslissing van Dierenkliniek Wolvega indien het vertrouwen tussen Dierenkliniek Wolvega en de Opdrachtgever op ernstige wijze is verstoord.

2. Indien de Overeenkomst op eenzijdig verzoek van Dierenkliniek Wolvega tussentijds wordt beëindigd dan zal Dierenkliniek Wolvega, alvorens hiertoe over te gaan, de Opdrachtgever hierover informeren en zijn motivatie aan de Opdrachtgever uiteenzetten tenzij dit niet of niet tijdig mogelijk is.

3. Indien de Overeenkomst voortijdig zal worden beëindigd dan zal de overeengekomen vergoeding naar rato van de wel reeds uitgevoerde werkzaamheden bij de Opdrachtgever in rekening worden gebracht, tenzij er sprake is van ondeelbare werkzaamheden. Dit naar beoordeling van Dierenkliniek Wolvega.

Artikel 6 Tarieven

1. Dierenkliniek Wolvega stelt de aan de Opdrachtgever in rekening te brengen tarieven en honoraria vast naar gelang van tijd en omstandigheden vast. Op de nota wordt de berekende BTW vermeld.

2. Indien meer nota’s openstaan worden niet-integrale betalingen daarvan geacht te strekken tot voldoening van de eerst vervallene.

3. Dierenkliniek Wolvega heeft het recht om, indien de Opdrachtgever de Patiënt na voltooiing van de diergeneeskundige behandeling niet of niet tijdig bij Dierenkliniek Wolvega ophaalt, alle daarmee gepaard gaande extra kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen waarbij betalingen allereerst zullen strekken tot voldoening van de verschuldigde kosten vervolgens tot voldoening van de verschenen rente en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande factuur.

Artikel 7 Betaling door Consumenten

1. Betaling van de factuur van Dierenkliniek Wolvega door de Consument kan contant geschieden, direct na de verrichting tenzij anders overeengekomen. Voor niet-contante betalingen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum in welk geval administratiekosten in rekening gebracht kunnen worden.

2. Bij niet-tijdige betaling zal de Consument direct in verzuim zijn en is de Consument de wettelijke rente voor consumententransacties verschuldigd over de hoofdsom of restant der vordering.

3. Indien de Consument in verzuim is en tot incasso wordt overgegaan, is de Consument, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten. De maximale buitengerechtelijke worden vastgesteld op grond van Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten.

4. Dierenkliniek Wolvega heeft het recht om in voorkomende gevallen voorafgaand aan de uitvoering van zijn werkzaamheden van de Opdrachtgever een aanbetaling te verlangen en niet eerder met zijn werkzaamheden aan te vangen dan nadat het bedrag door Dierenkliniek Wolvega is ontvangen, tenzij Dierenkliniek Wolvega op grond van wettelijke en/of gedrags-/tuchtrechtelijke regelgeving verplicht is de aangeboden Patiënt direct te behandelen.

Artikel 8 Betaling door Zakelijke relaties

1. Voor de betaling van de factuur van Dierenkliniek Wolvega geldt voor de zakelijke relatie een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum in welk geval administratiekosten in rekening gebracht kunnen worden.

2. Bij niet-tijdige betaling zal de Zakelijke relatie direct in verzuim zijn en is de Zakelijke relatie de wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd over de hoofdsom of restant der vordering.

3. Indien de Zakelijke relatie in verzuim is en tot incasso wordt overgegaan, is de Zakelijke relatie, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten. De maximale buitengerechtelijke worden vastgesteld op grond van Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

4. De Zakelijke relatie is niet gerechtigd verrekening, uit welke hoofde dan ook, toe te passen ten aanzien van bedragen, die door Dierenkliniek Wolvega in rekening worden gebracht voor de door Dierenkliniek Wolvega verrichte werkzaamheden.

Artikel 9 Klachten

1. De Opdrachtgever is verplicht om de door Dierenkliniek Wolvega te verrichten prestatie en/of te leveren medicamenten onverwijld te keuren op direct constateerbare gebreken en/of onvolkomenheden. De Opdrachtgever dient klachten over de verrichte diensten binnen 30 dagen nadat de werkzaamheden zijn beëindigd of nadat de gebreken en/of onvolkomenheid aan de Opdrachtgever kenbaar is geworden, aan Dierenkliniek Wolvega (bij voorkeur schriftelijk) te berichten, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens Dierenkliniek Wolvega ter zake enige gebrek en/of onvolkomenheid vervalt.

2. Indien Dierenkliniek Wolvega de klacht over de verrichte prestatie gegrond bevindt, heeft Dierenkliniek Wolvega te allen tijde het recht om:

a. indien dat nog mogelijk is, deze prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de juiste wijze te verrichten of;

b. het door de Opdrachtgever verschuldigde bedrag te crediteren, zulks ter keuze van Dierenkliniek Wolvega.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van de Dierenarts, alsmede Dierenkliniek Wolvega, jegens de Opdrachtgever en derden voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de Dierenarts in het desbetreffende geval aanspraak geeft, echter steeds met een maximum van € 250.000,- en vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.

2. In onderling over kunnen partijen schriftelijk afwijken van het in lid 1 genoemde maximumbedrag van € 250.000,-, waarbij dit bedrag niet hoger zal zijn dan het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de Dierenarts in het desbetreffende geval aanspraak geeft.

3. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, of deze geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 50.000,- of, indien het aan de opdrachtgever door de Dierenarts in rekening gebrachte honorarium voor de betreffende behandeling hoger is.

4. Vergoeding van indirecte schade is uitgesloten waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs-)stagnatie.

5. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Dierenarts of Dierenkliniek Wolvega.

Artikel 11 Keuring

1. Indien er sprake is van een Keuring door Dierenkliniek Wolvega van paarden, dan gelden in afwijking van de overige artikelen, de volgende bepalingen uit dit artikel, die middels deze algemene voorwaarden en/of via het keuringsrapport uitdrukkelijk van toepassing worden verklaard.

2. De Keuring heeft enkel betrekking op de gezondheidsaspecten van het paard volgens het onderzoeksprotocol van het keuringsrapport; nimmer mag enige waarborg over kwaliteit en toekomstverwachtingen van het paard hieruit worden afgeleid. Tevens wordt er geen enkele garantie afgeven over slachtwaardigheid van het betreffende dier conform EU regels.

3. De beoordeling is de persoonlijke opinie van de desbetreffende Dierenarts en deze is gebaseerd op algemene diergeneeskundige opinie alsmede op zijn/haar persoonlijke ervaring of die van zijn collega’s. Deze opinie is een momentopname van de tijdens de Keuring heersende condities van het paard. De Opdrachtgever is gehouden, de door andere(n) dan de Dierenarts zelf, uitgevoerde operaties, medicaties dan wel ondeugden en verborgen gebreken aan de Dierenarts te melden. Bij de Keuring kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden jegens gevolgen van medicatie, door andere(n) dan door de Dierenarts voorgeschreven, die van invloed kunnen zijn op het keuringsresultaat.

4. Noch de keurende Dierenarts, noch Dierenkliniek Wolvega, is aansprakelijk voor enige schade – vermogens- en gevolgschade daaronder uitdrukkelijk begrepen – veroorzaakt door het uitvoeren van een keuring dan wel door onjuistheden en onvolledigheden in het opstellen van het onderzoeksrapport, tenzij vast staat dat deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de keurende Dierenarts.

5. Ter zake de in lid 4 genoemde aansprakelijkheid, komt slechts de Opdrachtgever een vorderingsrecht toe jegens de keurende Dierenarts en/of Paardenkliniek. Anderen dan de Opdrachtgever kunnen aan het onderzoeksrapport geen enkel recht, zoals een recht op schadevergoeding, ontlenen.

6. Onverminderd het in dit artikel bepaalde is de aansprakelijkheid van de keurende Dierenarts en/of Paardenkliniek, te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van de keurende Dierenarts en/of Paardenkliniek in het voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft, echter steeds met een maximum van € 250.000,-. De aansprakelijkheid is tevens beperkt tot een termijn van 9 maanden na datum van de Keuring.

7. Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar van de keurende Dierenarts en/of Paardenkliniek niet tot schadeloosstelling overgaat, de schade niet door de verzekering wordt gedekt of de schade de maximale verzekerde som overstijgt is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 50.000,- of, indien het aan de Opdrachtgever door de Dierenarts en/of Paardenkliniek ter zake in rekening gebrachte honorarium voor de betreffende behandeling hoger is.

8. De aansprakelijkheidsbeperking in dit artikel geldt ook ten behoeve van derden, die door de keurende Dierenarts worden ingeschakeld bij de uitvoering van de Overeenkomst.

9. Indien de Opdrachtgever niet de eigenaar is van het te keuren paard, staat Opdrachtgever ervoor in dat de eigenaar toestemming heeft verleend voor het uitvoeren van de diergeneeskundige keuring en zijn daarmee de hiervoor genoemde bepalingen in dit artikel ook ten opzichte van zo’n eigenaar niet zijnde opdrachtgever van toepassing.

10. Indien de Opdrachtgever en/of derden menen dat de gezondheidstoestand van het paard ten tijde van de onderhavige keuring niet overeenkomt met hetgeen in het onderzoeksrapport is vermeld, dienen zij zulks op straffe van verval van ieder vorderingsrecht jegens de keurende Dierenarts en/of Paardenkliniek, binnen bekwame tijd nadat dit is ontdekt of redelijkerwijs had behoren te zijn ontdekt, schriftelijk te melden tegelijkertijd aan respectievelijk de Dierenarts en hun wederpartij en deze wederpartij tot vergoeding van schade aan te spreken, onder gelijktijdige verstrekking van een afschrift van deze melding aan de wederpartij aan de keurende Dierenarts.

11. Röntgenopnames gemaakt in het kader van de keuring worden in principe meegeleverd bij het keuringsrapport. Indien dat niet gebeurd blijven de foto’s maximaal 2 jaar in bewaring in Paardenkliniek. Röntgenopnames en/of kopieën van het keuringsrapport worden niet aan derden verstrekt, tenzij de Opdrachtgever derden toestemming heeft gegeven om geïnformeerd te worden over de Keuring.

12. De hiervoor genoemde bepalingen zijn ook van toepassing indien de Opdrachtgever het onderzoeksrapport niet ondertekend heeft en niettemin het onderzoeksrapport in ontvangst neemt of niettemin het onderzoeksrapport geaccepteerd heeft doordat er geen uitdrukkelijk bezwaar gemaakt is of niettemin gebruikt heeft.

13. Elk geschil met betrekking tot de Keuring zal worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regels beschreven in het reglement van de Stichting voor Vee arbitrage (www.veearbitrage.nl).

Artikel 12 Bijzondere bepalingen

1. Indien de behandeling van de Patiënt daartoe aanleiding geeft heeft de Dierenarts het recht om aan een ieder, zo nodig ook aan de Opdrachtgever, de toegang tot de stallen of een andere locatie, waar de behandeling plaatsvindt, te ontzeggen en/of andere voorwaarden te geven die hij noodzakelijk acht voor de behandeling. De Opdrachtgever is gehouden hieraan gehoor te geven.

2. Dierenkliniek Wolvega heeft het recht om (onderdelen van) de Patiënt of van de Patiënt afkomstige stoffen te gebruiken voor statistisch en/of wetenschappelijk onderzoek, ofwel in een publicatie te verwerken, tenzij de Opdrachtgever hiertegen uitdrukkelijke en onoverkomelijke bezwaren kenbaar heeft gemaakt. Dierenkliniek Wolvega zal zo nodig het voornemen om genoemde gegevens te gebruiken voor onderzoek voorafgaand melden aan de Opdrachtgever.

3. Dierenkliniek Wolvega behoudt te allen tijde de eigendom van afschriften, bescheiden en andere informatiedragers zoals bijvoorbeeld röntgenfoto’s die betrekking hebben op de behandelde Patiënt. Dierenkliniek Wolvega zal deze bescheiden gedurende 5 jaren bewaren. De Opdrachtgever kan op verzoek tegen een vergoeding van de kostprijs afschriften krijgen van deze informatie(dragers) en/of andere bescheiden.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschilbeslechting

1. Op alle opdrachten van Dierenkliniek Wolvega en alle met Dierenkliniek Wolvega gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

2. In geval een geschil behoort tot de wettelijke competentie van de Arrondissementsrechtbank, is de rechtbank van de plaats van vestiging van Dierenkliniek Wolvega bevoegd van het geschil kennis te nemen, onverminderd de bevoegdheid van Dierenkliniek Wolvega een geschil aan de volgens de wet bevoegde rechter voor te leggen.